Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn

Waar staat SOHH voor?

 

De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) is 2012 in het leven geroepen om onderhuisvesting te bieden binnen de regio Hoorn. De gemeente Hoorn heeft destijds de zorg voor goede huisvesting uitbesteed en het eigendom overgedragen aan SOHH. Zowel het Atlas College als het Tabor College zijn geen eigenaar van de gebouwen, maar SOHH stelt de schoolgebouwen ter beschikking aan de scholen. De stichting zorgt tevens voor het onderhoud van de gebouwen. Bij verbouwingen coördineert SOHH het gehele proces en bewaakt daarbij de financiële kaders. SOHH draagt in goed overleg met de gemeente Hoorn zorg voor de uitvoering van haar taken.

 

Onder het Atlas College vallen de scholen Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton. Het Tabor College bestaat uit d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus. De zes scholen die binnen het beheer van SOHH vallen hebben samen ongeveer 8000 leerlingen. Om alle scholieren te huisvesten heeft SOHH in Hoorn circa 75.000 vierkante meter aan vastgoed tot haar beschikking. Daarvoor heeft SOHH negen locaties welke variëren van een kleine duizend vierkante meter tot 12.000 vierkante meter.

Missie en visie

 

SOHH is opgericht met het doel de gezamenlijke onderwijshuisvesting voor het Atlas College en het Tabor College efficiënt te ontwikkelen, in stand te houden, te exploiteren en in te richten. De missie van SOHH is het op peil brengen en houden van de huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Hoorn.

 

Kernwoorden in de visie van SOHH zijn menselijke maat, flexibiliteit, duurzaamheid, kwaliteit en efficiency. Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers van de scholen zich in de gebouwen waarin zij werken en leren, veilig en gekend weten.

 

De ontwikkelingen in het onderwijs en de ambities van de schoolbesturen en de stichting vergen dat de scholen snel en met weinig kosten hun huisvesting kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden en behoeften. Flexibele huisvesting is daarbij het toverwoord. SOHH hecht sterk aan duurzaamheid als uitgangspunt voor de huisvesting van de scholen, niet alleen met betrekking tot de energiekosten en het materiaalgebruik, maar ook wat betreft de relatie tussen de schoolgebouwen en hun omgeving. Leerlingen dienen hun lessen te kunnen volgen in een hoogwaardige en stimulerende leeromgeving. In de visie van SOHH worden de voorzieningen waarover zij beschikt zo efficiënt mogelijk benut. Daarnaast is samenwerking met maatschappelijke partners een belangrijke ambitie van de stichting.

Organisatie

 

Directie
Het bestuur benoemt de directeur van de stichting. De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur en de uitvoering van het beleid van en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De directeur draagt daarbij onder andere zorg voor het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de onderwijshuisvesting voor de scholen van het Atlas College en Tabor College in Hoorn , inclusief de voorbereiding en uitvoering van de door het bestuur vastgestelde bouw- en renovatieprojecten.

 

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting.

Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vier personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht en vervullen een bestuurs- of directiefunctie bij het Atlas College of het Tabor College. Het aantal bestuursleden van het Atlas College is steeds gelijk aan het aantal bestuursleden van het Tabor College.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT adviseert het bestuur over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de samenwerking met het Atlas College en het Tabor College en ondersteunt de interne toezichthouders van het Atlas College en het Tabor College bij het vervullen van hun afzonderlijke toezichthoudende verantwoordelijkheden. De RvT staat het bestuur met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het bestuur goedkeuren wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

De RvT kent ten minste vier en ten hoogste zes leden. De RvT bepaalt het aantal leden van de RvT. Het Atlas College en het Tabor College benoemen ieder ten minste twee en maximaal drie personen, steeds in een gelijk aantal, tot lid van de RvT. Slechts personen belast met de functie intern toezicht bij het Atlas College of het Tabor College kunnen tot lid van de RvT worden benoemd.

Contact

Postadres: Postbus 34, 1620 AA Hoorn (NH)

 

Telefoonnummer: 0229 283 555

 

E-mailadres: secretariaat@sohh.nl

 

KvK-nummer: 54927781